• CLOSET BEND, REDUCING(SPIGOT x HUB)  3-3
  Item # Nominal Size Pcs/Bag Pcs/Ctn
  1698 4" x 3" 1 30
 • SANITARY TEE(ALL HUB)  3-4
  Item # Nominal Size Pcs/Bag Pcs/Ctn
  1707 1-1/2" 5 200
  1708    2" 5 100
  1709 3" 1 30
  1710    4" 1 14
  1711 6" 1 2
  1715    2x1-1/2x1-1/2" 5 120
  1716    2 x 1-1/2 x 2" 5 75
  1717    2 x 2 x 1-1/2" 5 105
  1718    3 x 3 x 1-1/2" 1 48
  1719    3 x 3 x 2" 1 40
  1721    4 x 4 x 2" 1 30
  1722    4 x 4 x 3" 1 20
  1723    6 x 6 x 4" 1 4
 • SANITARY TEE, STREET(SPIGOT x HUB x HUB)  3-5
  Item # Nominal Size Pcs/Bag Pcs/Ctn
  1727    1-1/2" 5 200
  1728    2" 4 88
  1729    3" 1 32
  1730    4" 1 14
  1731    2x1-1/2x1-1/2"  10    200
  1732    2 x 1-1/2 x 2" 10    100
  1733    2 x 2 x 1-1/2" 1    50
  1734    3 x 3 x 1-1/2" 1    45
  1735    3 x 3 x 2" 1    45
 • CLOSET BEND, REDUCING W/TEST CAP(SPIGOT x HUB)  3-6
  Item # Nominal Size Pcs/Bag Pcs/Ctn
  1699 4" x 3" 1 30
 • 1/16 BEND (22.5º)(HUB x HUB )  3-7
  Item # Nominal Size Pcs/Bag Pcs/Ctn
  1683    1-1/2" 10 360
  1684 2" 5 230
  1685 3" 1 75
  1686 4" 1 36
  1687 6" 1 18
 • 1/16 BEND, STREET (22.5º)(SPIGOT x HUB )  3-8
  Item # Nominal Size Pcs/Bag Pcs/Ctn
  1688 1-1/2" 10 400
  1689 2" 10 230
  1690 3" 1 85
  1691 4" 1 36
第 4 页,共 7 页« 最新...23456...最旧 »

COPYRIGHT © 2016NINGBO FUJIA textile

DESIGH BY:HWAQ.